Szentendrei II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium

H I R D E T M É N Y

A 2024/2025. tanévre történő általános iskolai beiratkozásról a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50. §. (7), illetve a 2023/2024. tanév rendjéről szóló 30/2023. (VIII. 22.) BM rendelet 7. §-nak megfelelően a 2024/2025-ös tanévre szóló általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2024. április 18. (csütörtök) 8 és 18 óra között

2024. április 19. (péntek) 8 és 18 óra között

A személyes megjelenés a beiratkozás során kötelező, azonban az előzetes online jelentkezés jelentősen meggyorsítja az ügyintézés folyamatát.

Az elektronikus beiratkozás szülői felülete (BÁI) 2024. március 27-től válik elérhetővé.

Az Nkt. 45. § (2) szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik.

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség:

  • a gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány,
  • a gyermek nevére kiállított TAJ kártya,
  • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
  • nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról, (20/2012. (VIII. ) EMMI rendelet 22. § (7-8) szabályozza az életvitelszerű ottlakás fogalmát!)
  • nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan.

Fontos tudnivaló, hogy a szülő/törvényes képviselő csak egy általános iskolába nyújthatja be gyermeke jelentkezését.

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (2) alapján az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő (…) köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

Az aktuális körzethatárok megtekinthetők: https://kir2korzet3h.kir.hu/Pub/index

A szülő az Nkt. 37.§ (2-3) bekezdése értelmében az iskola elutasító döntése ellen - a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – eljárást indíthat, kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz.

Amennyiben a tanköteles korú tanuló külföldön teljesíti tankötelezettségét - a köznevelési intézmény értesítése mellett - be kell jelenteni az Oktatási Hivatal számára.

Tájékoztatásul jelzem, hogy a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdése értelmében az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt (…) szabálysértést követ el.

Vác, 2024. március 14.

Dr. Pánczél János s.k.

tankerületi igazgató